1. Algemene bepalingen

Dit reglement van inwendige orde bevat alle bepalingen en verordeningen van de Limburgse Darts Liga (LDL). Deze regels zijn nodig voor de goede werking en het beheer van de vereniging. Dit reglement, alsook alle bepalingen die uit haar toepassing voortvloeien, zijn zonder meer bindend voor alle betrokkenen.

Al wat niet specifiek in gelijk welke teksten voorzien is, valt onder de rechtstreekse bevoegdheid van het bestuur.

2. Lidmaatschap

2. Lid worden

De aanvraag tot lidmaatschap -of de jaarlijkse verlenging daarvan kan enkel gebeuren via een bij de LDL aangesloten (of aansluitende) ploeg. De kapitein van deze ploeg vult een, door de LDL verstrekt, inschrijvingsformulier in.

Men is lid van de LDL als het lidgeld voor ploeg én spelers, aan de LDL betaald is.
Aansluiting is mogelijk vanaf de minimumleeftijd van 10 jaar.

Een persoon die op het ogenblik van de aanvraag, volgens de op dat ogenblik in België geldende wetten, nog niet meerderjarig is, moet in het bezit zijn van een schriftelijke toelating van een ouder of voogd.

Einddatum voor inschrijving van een lid is telkens voor de aanvang van de terugronde van de competitie.

Niemand kan, binnen de LDL, gelijk welke functie uitoefenen zonder te voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

2.2 Duur en einde van het lidmaatschap

Met de duur van het lidmaatschap wordt de periode bedoeld binnen dewelke een persoon lid is van de LDL. Deze periode loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Men is geen lid meer van de LDL bij niet verlenging van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door uitsluiting. Deze uitsluiting kan enkel uitgesproken worden door het LDL-bestuur of de arbitragecommissie.

2.3 Verlenging van het lidmaatschap

Elk lid kan zijn lidmaatschap verlengen door inschrijving bij zijn laatste ploeg, of door aansluiting bij een andere ploeg.

2.4 Teamkaart

Elke ploeg ontvangt, na de inschrijvingen een teamkaart. Daarop staat hun logincode.

Een speler mag enkel deelnemen aan de wekelijkse competitie en bekercompetitie als zijn gegevens online vermeld staan. Bovendien moet hij, om controle mogelijk te maken, in het bezit zijn van zijn paspoort of rijbewijs.

Voor gelijk welke competitiewedstrijd onder verantwoordelijkheid van de LDL, moet elke ploeg in het bezit zijn van haar teamkaart.

Alleen de ledenadministratie van de LDL is bevoegd om wijzigingen aan te brengen op een teamkaart.

Bij gelijk welke vervalsing, of poging tot vervalsing, van teamkaart en/of de erop vermelde gegevens, zal steeds de kapitein er verantwoordelijk voor worden gesteld.

In geval van diefstal of verlies van de teamkaart, dient de kapitein onmiddellijk de verantwoordelijke voor de ledenbeweging van de LDL te verwittigen.

2.5 Lidgeld

Het lidgeld is voor elk lid gelijk en wordt, vóór elk seizoen, vastgelegd door het LDL-bestuur.
Betaalde lidgelden kunnen in geen enkel geval teruggevorderd worden.
Het lidgeld omvat de aansluiting bij de LDL en de verzekering.

3. Het LDL-bestuur

3.1 Samenstelling

Het LDL-bestuur moet bestaan uit minimum drie leden. In het bestuur zetelen minstens drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur kiest zelf onder zijn leden de personen voor de voorgeschreven en eventueel toegevoegde functies.

Indien het aantal leden van het bestuur onder het gestelde minimum daalt, moeten de overblijvende bestuursleden onmiddellijk de nodige vervanger(s) zoeken.

3.2 Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt samen als dit voor de goede werking noodzakelijk is. Plaats en datum worden in onderling overleg tussen de bestuursleden bepaald.

Om beslissingen te kunnen nemen in een bestuursvergadering dient meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig te zijn.

Wanneer het bestuur moet oordelen over disciplinaire aangelegenheden, zal de secretaris de betrokkenen voor de vergadering op welke wijze dan ook uitnodigen.

3.3 Taken van het bestuur

 • Ledenadministratie
 • Afsluiten van een verzekering
 • Het financieel beheer
 • Het organiseren van een ploegencompetitie en beker
 • Optreden bij geschillen en/of klachten van leden en ploegen
 • Aanstellen van de verschillende functies binnen het bestuur

3.4 Beslissingen

Beslissingen binnen het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid van stemmen, beslist de voorzitter.

Een sanctie, opgelegd door het bestuur kan betwist worden bij de arbitragecommissie.

4. De arbitragecommissie

4.1 Samenstelling

De arbitragecommissie is samengesteld door 1 lid van elke reeks.

Deze personen zullen jaarlijks op de algemene verplichte vergadering aangeduid worden.

De afgevaardigde van een reeks kan wel deelnemen aan de vergadering maar heeft geen stemrecht, indien het een sanctie voor een ploeg uit dezelfde reeks betreft.

Indien het een bekerwedstrijd betreft heeft elk lid stemrecht omdat dit niets te maken heeft met de competitierangschikking. In dit geval zal er een voorzitter gekozen worden door loting.

4.2 Vergadering

De vergadering zal bijeengeroepen worden als een betrokken ploeg hierom vraagt. Dit moet schriftelijk of per e-mail gebeuren bij de secretaris en de voorzitter van de LDL,en dit binnen de 2 dagen

Er zal steeds iemand van het bestuur aanwezig zijn als observator.

4.3 Beslissingen

De arbitragecommissie zal zich strikt aan de reglementen houden! De reeds opgelegde sanctie van het bestuur kan minder worden, maar ook meer.

De beslissing is bindend en zal dadelijk aan het bestuur overgemaakt worden, welke op haar beurt de betrokken ploeg(en) zal inlichten.

Indien het bestuur een beslissing neemt die niet overeenkomt met de reglementen zal het de taak van de arbitragecommissie zijn om conform de reglementen te handelen.

5. De algemeen verplichte vergadering

5.1 Samenstelling

De verplichte algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van het bestuur en minstens één afgevaardigde per ploeg (bij voorkeur de kapitein). Bij afwezigheid van een afgevaardigde voor een ploeg, wordt er een boete van €25 aangerekend aan de betreffende ploeg.

5.2 Bijeenroeping

De leden van het bestuur en de kapiteins worden ten laatste acht dagen op voorhand, per brief, op de hoogte gebracht van plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering.

5.3 Beslissingen

Op de algemene vergadering kunnen enkel definitieve beslissingen genomen worden over de punten op de agenda.

De algemene vergadering is altijd geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is het oordeel van het bestuur doorslaggevend.

Stemming over niet persoonsgebonden punten gebeurt bij handopsteking.
Stemming over persoonsgebonden punten dienen schriftelijk en geheim te gebeuren.

6. Ploegen

6.1 Algemene bepalingen

De ploeg vormt de basis van toetreding tot de LDL, met de kapitein als hoofdverantwoordelijke. Het aantal leden van de ploeg is minimum vier.

Door aan te sluiten aanvaardt de ploeg de door de LDL opgelegde reglementen.

6.2 Lidmaatschap

Elke ploeg betaalt jaarlijks aan de LDL een bijdrage voor de ploeg en een bijdrage per ingeschreven lid.

Lidgelden voor ploeg en spelers moeten betaald zijn op het einde van de maand augustus.

Het lidmaatschap van elke ploeg vervalt automatisch op het einde van het seizoen.

Een ploeg zal als lid van de LDL als ontbonden worden beschouwd, indien de vereiste lidgelden niet binnen de gestelde termijn worden vereffend.

Indien een ploeg zijn boete(s) niet betaald heeft zullen deze afgehouden worden van de waarborg, welke terug moet aangevuld worden.

Indien een ploeg stopt zullen eventuele boetes van de waarborg afgehouden worden bij terugbetaling.

6.3 Taken kapitein

Elke kapitein zal zijn spelers op de hoogte houden van de LDL-reglementen en/of wijzigingen daaraan. Hij / zij zal de clubleden inlichten over alle instructies, mededelingen, aankondigingen of beslissingen van het bestuur. Tevens is hij/ zij verantwoordelijk voor de administratie aangaande zijn club.

Elke ploeg is verplicht een afgevaardigde te sturen naar de algemene vergaderingen. Bij voorkeur de kapitein.

6.4 Splitsing

Bij splitsing van een ploeg in twee nieuwe ploegen, behoudt de meerderheid van de ploeg met het grootste, dan ingeschreven, aantal leden het ploegnummer.

Bij gelijkheid van stemmen beslist de kapitein.

Als de eigenaar van een lokaal, een speler of speelster de toegang ontzegt, kan deze weigering niet aangewend worden om deze wedstrijd daar niet te spelen. Deze situatie kan nooit resulteren in een forfaitwinst.

Als de eigenaar een ploeg de toegang ontzegt, wordt de wedstrijd, na overleg met het bestuur, op neutraal terrein gespeeld.

7. Ploegencompetitie

7.1 Algemeen

De bestuursleden in het algemeen, en de competitieleider in het bijzonder, zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de wedstrijden.

De organisatoren bezorgen aan de clubs de formulieren die voor de wedstrijden nodig zijn.

Het bestuur is bevoegd in klachten of geschillen in de ploegencompetitie.

7.2 Organisatie

De ploegencompetitie wordt georganiseerd volgens de aanwijzingen die door de LDL zijn vervat in dit reglement.

7.3 Samenstelling en verloop

Onze ploegencompetitie is opgebouwd als volgt:

 • Eredivisie: 1 reeks
 • Eerste divisie: 1 reeks
 • ...

In de laagste divisie wordt aan het aantal clubs aangepast indien nodig.

7.4 Ploegen

Een ploeg dient aan de LDL-voorwaarden te hebben voldaan, vooraleer zij in de ploegencompetitie mag worden opgesteld.

Een wedstrijd mag betwist worden met minimum drie spelers per ploeg.

Van zodra een speler is ingeschreven bij een bepaalde ploeg, behoort hij tot het einde van dat seizoen bij die ploeg., tenzij de betrokken speler nog niet deelgenomen heeft aan een wedstrijd van de ploeg en mits toestemming van alle leden van de ploeg. Dit dient schriftelijk te worden meegedeeld aan het bestuur.

De ploegen zijn verplicht deel te nemen in de divisie, en de reeks, waarvoor zij volgens de reglementen in aanmerking komen.

Een ploeg mag maximaal 2 spelers inschrijven van een hogere divisie.

Nieuwe ploegen mogen dadelijk in een hogere divisie starten (indien compatibel met de ploegenindeling) als er plaatsen vrijkomen en de reglementen ivm de stijgers en de dalers gerespecteerd worden.

7.5 Kapitein

De kapitein van een ploeg wordt door zijn clubleden aangesteld voor een volledig seizoen.

Als de kapitein afwezig is duiden de ploegleden een vervanger aan.

De kapitein zorgt voor het CORRECT EN VOLLEDIG (naam en voornaam) invullen van alle noodzakelijke formulieren (inschrijvingsformulieren, wedstrijdbladen enz.). Hij is tevens verantwoordelijk voor de opstelling van zijn ploeg en het gedrag van zijn spelers tijdens LDL-evenementen.

Bij elke wedstrijd is de kapitein in het bezit van teamkaart en nodige formulieren.

De kapitein heeft het recht de voorlegging te vragen van teamkaart, identiteitskaart of rijbewijs van de tegenspelers.

De kapitein is verantwoordelijk voor het SMS’EN van de uitslag, ONMIDDELLIJK na de wedstrijd. Hij draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier bij de competitieleiding toekomt.

7.6 Lokaal

De wedstrijden van de ploegencompetitie worden gespeeld in het lokaal dat opgegeven werd aan het bestuur.

Het lokaal waar de wedstrijd plaats vind moet verzorgd en voldoende verwarmd zijn.

Elke wijziging van lokaal in de loop van het seizoen moet, voor de volgende competitiewedstrijd, aan volgende personen gemeld worden:

 • De competitieverantwoordelijke
 • De kapiteins van alle ploegen die, in de toekomst, als bezoekende ploeg komen spelen

7.7 Speeldag

Alle wedstrijden worden binnen de LDL op zaterdagavond om 20 uur gespeeld.

Bij onderling akkoord kunnen twee ploegen hun wedstrijd op een andere datum of uur spelen.

Een uitgestelde wedstrijd uit de eerste helft van het seizoen dient gespeeld te worden voor het einde van de eerste helft van het seizoen. Een wedstrijd uit de tweede helft van het seizoen moet gespeeld zijn voor de laatste wedstrijd van het seizoen. BEIDE KAPITEINS melden dit aan de competitieverantwoordelijke.

7.8 Competitieleider

Het LDL-bestuur duidt één of meerdere competitieverantwoordelijken aan. Zij of hij staan in voor het verzamelen van de uitslagen, en het opmaken van de verschillende klassementen.
Uitslagen en rangschikkingen worden door de competitieleider(s) naar de deelnemende ploegen gestuurd.

7.9 Stijgers en dalers

Het aantal stijgers en dalers in elke reeks wordt vóór aanvang van het seizoen duidelijk aangegeven.

Eredivisie

Stijgen is hier niet van toepassing

De ploeg die op de laatste plaats eindigt daalt naar 1e divisie

Extra dalers zijn de ploegen die gedurende het seizoen 3 x forfait gegeven hebben of een sanctie gekregen hebben.

Tussen divisies

De ploeg die op de 1e plaats eindigt, stijgt

Indien er extra stijgers nodig zijn wordt de volgorde van de eindrangschikking gevolgd.

De ploegen die op de laatste plaats eindigden dalen.

Extra dalers zijn de ploegen die in het seizoen 3 X-forfait gegeven hebben of een sanctie gekregen hebben.

Laagste divisie

De ploegen die in de verschillende reeksen van die divisies als 1e eindigen stijgen.

Impact op de spelers

Indien een ploeg die verondersteld wordt te stijgen, hetzij als kampioen, hetzij als bijkomende, gelden de volgende regels voor de spelers van deze ploeg:

 • Indien meer dan 2 spelers een nieuwe ploeg starten in dezelfde reeks of zich aansluiten bij een ploeg uit deze reeks, zal deze ploeg de vervangende ploeg vervangen
 • Indien dit niet het geval is en er maar 2 spelers ingeschreven worden van de ploeg die gestopt is, kan deze ploeg tijdens het seizoen geen derde speler meer inschrijven van de ploeg die gestopt is of van een hogere reeks.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

8. Wedstrijdreglementen

8.1 Aanvang wedstrijden

De wedstrijden vangen aan op zaterdagavond om 20 uur, tenzij het door de kapiteins anders is afgesproken en dit gemeld is aan de competitieleider.

8.2 Opstelling van de spelers

Een speler kan maximum driemaal worden opgesteld, en nooit meer dan éénmaal in dezelfde ronde.

Spelers moeten niet noodzakelijk aanwezig zijn op het ogenblik dat de wedstrijdbladen worden ingevuld. Ze moeten wel aanwezig zijn wanneer het hun beurt is om te spelen.

Een ploeg die slechts met drie spelers aantreedt, mag de wedstrijd spelen, maar verliest vanzelfsprekend een game in elk van de drie rondes.

Indien een ploeg met slechts drie spelers aantreedt, mag de ploegkapitein voor elke ronde vrij bepalen welke plaats op het wedstrijdblad openblijft, zonder medeweten van de tegenstrevers.

Van zodra de namen en de volgorde van de spelers in een ronde, op het wedstrijdformulier genoteerd zijn, kan daaraan niets meer worden gewijzigd.

Alleen in geval van overmacht mag een kapitein een speler vervangen tijdens een ronde. Over die heerkracht moeten beide kapiteins het eens zijn. Een korte verantwoording voor het gebruik van deze uitzonderingsregel dient medegedeeld te worden aan de competitieverantwoordelijke door beide kapiteins. Dit kan medegedeeld worden in het voorziene tekstvak bij het bevestigen van de wedstrijdformulier.

8.3 Invullen en versturen wedstrijdformulieren

De kapitein vult ONLINE de namen in van zijn vier spelers voor de eerste ronde.

De bezoekende kapitein kan dan (zonder dat hij de samenstelling van de thuisploeg kan zien) zijn eerste vier spelers op het bezoekersdeel invullen.

Diezelfde werkwijze wordt later ook gebruikt voor de tweede (dubbels) en derde (laatste vier enkels) ronde.

Na elk game, noteert de kapitein van de thuisploeg de uitslag daarvan in de daartoe voorziene vakjes op het wedstrijdformulier.

Indien er een speler ontbreekt, wordt de wedstrijd met 3 tegen 0 gewonnen door de tegenpartij. In dat geval moeten de 3-0 score genoteerd worden.

Elke gewonnen “game” levert één punt op voor de einduitslag.

Alvorens het online wedstrijdformulier te ondertekenen, controleren beide kapiteins alle gegevens op het wedstrijdformulier. Het online formulier dient door beide kapiteins bevestigd te worden met hun pincode.

Bij het bevestigen kunnen de kapiteins opmerkingen noteren.

Tevens wordt de kapitein gevraagd een fair play-score op te geven voor de tegenstanden van de speeldag. Gaande van '0 - onsportief' tot '5 - Top fair play'

8.4 Klachten

Klachten of opmerkingen kunnen op de achterzijde van het wedstrijdformulier, of op een apart blad worden genoteerd.

In geval van gelijk welke klacht of opmerking in verband met de wedstrijd is de klager verplicht binnen de drie dagen, zijn klacht schriftelijk of via e-mail te doen toekomen bij de competitieleider of op het secretariaat.

8.5 Onderbreking wedstrijd

Alleen in geval van overmacht (uitvallen van elektriciteit, brand, ernstig ongeval of dergelijke) mag een wedstrijd onderbroken worden.

Bij een definitieve onderbreking sturen beide kapiteins onmiddellijk een gezamenlijk verslag naar de competitieverantwoordelijke. Dit verslag bevat de reden van de stopzetting en de uitslag van de reeds gespeelde games. Het bestuur beslist waar en wanneer de wedstrijd zal voortgezet worden.

8.6 Verzetten van een wedstrijd

Een ploeg kan aan de tegenpartij vragen om de wedstrijd op een andere datum te spelen.

Er zijn in de heen- en terugronde data voorzien om deze wedstrijden te spelen.

Indien dit voor de gevraagde partij onmogelijk is, kunnen zij 3 datums voorstellen aan de tegenpartij partij.

Op deze data krijgen inhaalwedstrijden voorrang op vriendenmatchen.

Beide partijen dienen onderling overeen te komen en nadien elk afzonderlijk de datum doorgeven aan de competitieleiding.

8.7 Rangschikking

Een ploeg die meer als vijf games van een wedstrijd wint, krijgt 3 punten.

De verliezende ploeg krijgt geen punten. Bij gelijkspel krijgt elke ploeg 1 punt.

Bij het opmaken van de rangschikking wordt rekening gehouden met achtereenvolgens:

 • het aantal wedstrijdpunten
 • het aantal gewonnen wedstrijden
 • het aantal gewonnen games

Voor ploegen die in aanmerking komen voor de kampioenstitel alsook voor stijgende of dalende ploegen geldt deze regel niet. Mocht, na de laatste wedstrijd van het seizoen, het aantal gewonnen punten en -wedstrijden gelijk zijn, dan komt de einduitslag van de onderlinge confrontaties in aanmerking.

Als de stand dan nog gelijk is zal een testwedstrijd uitsluitsel brengen.

De LDL organiseert dan, binnen 8 dagen na de laatste competitiematch, deze testwedstrijd.

8.8 Forfaits

Een ploeg die niet met minimum drie spelers kan aantreden, verliest alle games van die wedstrijd door forfait.

Een ploeg die in de loop van hetzelfde competitieseizoen driemaal met minder als drie spelers aantreedt, of forfait geeft voor de voorlaatste of laatste wedstrijd van het seizoen, wordt bestraft met “algemeen forfait” en uit de competitie genomen.

In dat geval worden de reeds gespeelde wedstrijden van die ploeg als nooit gespeeld beschouwd. De rangschikking wordt dan in die zin aangepast.

Een forfait gevende ploeg moet binnen de 14 dagen een boete betalen van €40.

Als de eigenaar van een lokaal, een speelster of speler de toegang ontzegt, kan deze weigering niet aangewend worden om deze wedstrijd daar niet te spelen. Deze situatie kan nooit resulteren in een forfaitwinst.

8.9 Sancties

Na een officiële klacht over een handgemeen worden de betrokken partijen gehoord en indien de klacht aanvaard wordt zal de betrokken persoon of personen een sanctie opgelegd worden van minstens 12 maanden.

Een officiële verwittiging blijft 12 maanden geldig vanaf de datum van de uitspraak.

Bij een tweede officiële verwittiging volgt een onmiddellijke schorsing van 3 speeldagen, ingaand vanaf de datum van uitspraak.

Bij een derde officiële verwittiging volgt een onmiddellijke schorsing van 10 speeldagen, ingaand vanaf de datum van de uitspraak.

9. Spelreglementen

9.1 Algemene bepalingen

Alle dartswedstrijden die door de LDL georganiseerd worden, of waarbij de organisatie naar deze liga verwijst, verlopen volgens de reglementen van de LDL.

Al wat niet uitdrukkelijk in deze reglementen is opgenomen valt uitsluitend onder de bevoegdheid van het bestuur van de LDL.

Eventuele geschillen aangaande de hiernavolgende bepalingen dienen aan het LDL-bestuur te worden voorgelegd. Zij zullen, na eventuele controle, ter plaatse een bindende beslissing nemen.

9.2 Gebruik van de darts

Het is een speler toegestaan tijdens zijn wedstrijd (tussen twee beurten) van darts te verwisselen of de samenstelling ervan te wijzigen. De enige voorwaarde is dat hij het verloop van de wedstrijd daardoor niet verstoort of hindert.

Het is een speler NIET toegestaan tijdens éénzelfde werpbeurt van darts te verwisselen of de samenstelling ervan te wijzigen, tenzij een defect aan de dart(s) het noodzakelijk maakt.

9.3 Wedstrijdbord

De wedstrijdborden dienen Winmau blokken te zijn.

Plaatsing

Het wedstrijdbord wordt zodanig geplaatst, dat het middelpunt zich op een hoogte van 1,73 m bevindt ten opzichte van het vlak, horizontaal gemeten van waar de werplijn zich bevindt.

Vervanging

Wanneer een wedstrijdbord niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet dient het vervangen te worden.

9.4 Werpstand

Inrichting

Er kan alleen LDL-competitie gespeeld worden op door het bestuur gekeurde standen. Indien de stand verplaatst of veranderd wordt dient het bestuur hiervan op de hoogte gebracht te worden. Het formulier “goedkeuring stand” moet op een zichtbare plaats aangebracht worden.

Het wedstrijdbord wordt in de werpstand geplaatst, zodanig dat er zowel links als rechts, gemeten vanaf het middelpunt van het bord, een vrije ruimte is van minstens 50 cm.

Een werpstand dient voor alle LDL-wedstrijden uitgerust te zijn met een Tl-verlichting of Ledverlichting, die zodanig geplaatst is dat het gooien niet gehinderd wordt.

De werplijn

De werplijn bevindt zich 2,37 m van de voorzijde van het bord. Zij is evenwijdig met het loodrechte, verticale voorvlak van het dartsbord.

In alle gevallen zal de afstand, gemeten vanaf het middelpunt van het wedstrijdbord tot aan de werplijn, 2,93 meter bedragen.

De werpdrempel

De werpdrempel is een aan de werplijn aangebrachte verhoging tegen dewelke de speler zijn voet (of voeten) plaatst tijdens het darten. Deze drempel heeft een hoogte van minimum 4 cm en maximum 10 cm.

De werpdrempel is minimum 80 cm lang. Zij wordt zó geplaatst, dat de zijde die naar de speler gekeerd is, evenwijdig is met de wedstrijdlijn en ermee samenvalt.

Het scorebord

Het scorebord mag bestaan uit gelijk welk materiaal, voor zover het een voor alle spelers duidelijk leesbare optekening (en uitwissing) van de punten toelaat.

Het scorebord moet worden geplaatst binnen het normale gezichtsveld van een speler die zich aan de werpdrempel en recht voor het middelpunt van het wedstrijdbord bevindt.

De officiële puntentelling voor gelijk welke wedstrijd mag in geen geval gebeuren op een elektronisch scorebord.

In geval van betwistingen inzake de inrichting van een werpstand, zal het LDL- bestuur een beslissing nemen. Leden van het LDL-bestuur zijn te allen tijde bevoegd om de staat van de dartsstanden te beoordelen en eventuele wijzigingen op te leggen.

9.5 De scheidsrechters / schrijver

Algemeen

De scheidsrechters van de thuisploeg dienen de onpare wedstrijden (1-3-5-7-9) te schrijven, de schrijvers van de bezoekers de pare wedstrijden (2-4-6-8-10).

Scheidsrechters/schrijvers dienen lid te zijn van de LDL. LDL-leden zijn verzekerd en worden verondersteld de reglementen te kennen.

De scheidsrechter/schrijver is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd. Hij/zij zal objectief handelen.

De scheidsrechter/schrijver geniet voor rechtvaardige beslissingen die hij/zij volgens de reglementen neemt, steeds de steun van het LDL-bestuur.

De scheidsrechter/schrijver zal, indien nodig, uit eigen beweging of op verzoek van een speler, de toeschouwers of de tegenstrevers tot stilte aanmanen.

Een speler kan een andere scheidsrechter/schrijver vragen, indien het gedrag van de scheidsrechter/schrijver storend is voor het goede verloop van de wedstrijd.

9.6 Werpen van de darts

Algemeen

Om de darts te werpen zal de speler zich rechtstaand, en met het lichaam voor of zijwaarts naar het wedstrijdbord gericht, opstellen.

TIJDENS HET WERPEN MOETEN DE VOETEN VAN DE SPELER ZICH STEEDS VOLLEDIG ACHTER DE WERPLIJN BEVINDEN.

De werpbeurt

Een werpbeurt bestaat uit het werpen van 3 darts, de één na de ander. Behalve wanneer de eerste of tweede dart een “leg” beëindigt of het puntenaantal overschreden wordt.

9.7 De wedstrijd

Algemeen

Een wedstrijd in de competitie bestaat uit 10 “games”, verdeeld in drie ronden

 • Eerste ronde: 4 games enkelspel
 • Tweede ronde: 2 games dubbelspel
 • Derde ronde: 4 games enkelspel

In alle wedstrijden van de competitie, zowel in het enkel- als in het dubbelspel, wordt een “game” beslist over “the best of 5 legs” voor de eerste, de tweede en de derde divisies. Eredivisie spelen de enkels “the best of 7”. Dit geldt enkel voor de competitiewedstrijden, de bekerwedstrijden worden steeds “best of 5” gespeeld.

Een “leg” vangt bij een enkelspel aan op 501 punten, bij het dubbelspel op 701 punten.

De bezoekers beginnen de onpare games (1-3-5-7-9), de thuisploeg de pare games (2-4-6-8-10).

Verloop

De spelers dienen aan te treden, binnen de 3 minuten nadat ze voor hun wedstrijd werd opgeroepen.

Elke speler mag, voor aanvang van een wedstrijd, twee beurten (zes darts) oefenen.

Elke wedstrijd begint als de scheidsrechter het sein daartoe geeft, nadat de twee spelers elkaar de hand hebben gedrukt.

Elk onderdeel vangt aan met een onmiddellijke start, hetgeen betekent dat de puntentelling begint van zodra de daartoe aangewezen speler de eerste dart in dat onderdeel werpt.

Winnaar van een “leg” is de speler die de punten precies tot nul herleidt door het werpen van een double of een bulls-eye.

9.8 Puntentelling

Algemeen

Een dart levert slechts punten op wanneer hij na het beëindigen van een werpbeurt in het wedstrijdbord blijft steken of dit blijft raken met de punt van de dart.

Een dart levert het aantal punten op van het veld waar de punt het wedstrijdbord is binnengedrongen.

Score

Na elke werpbeurt wordt de score en het resterende aantal punten op het scorebord opgetekend.

Vooraleer de eerste dart van een werpbeurt te gooien, mag speler overleg plegen met zijn ploegkapitein en/of andere leden van zijn ploeg over de te volgen werpwijze als hierdoor het normale verloop van de wedstrijd niet gehinderd wordt.

Enkel de betrokken speler kan, op gelijk welk moment tijdens zijn werpbeurt, aan de schrijver vragen om de actuele score en/of de overblijvende punten te zeggen.

De scheidsrechter is verplicht, op eender welk ogenblik tijdens de werpbeurt, aan de betreffende speler die erom vraagt, de actuele score en de overblijvende punten te zeggen.

De speler mag de darts niet uit het wedstrijdbord wegnemen vóór de scheidsrechter de score heeft genoemd of op het scorebord heeft opgetekend. Op die manier worden misverstanden vermeden.

Indien de darts toch uit het wedstrijdbord zijn weggenomen, geldt in geval van betwisting, de mening van de scheidsrechter. Protest na het wegnemen van de darts is niet meer mogelijk.

Een speler mag niet met zijn/haar werpbeurt aanvangen vooraleer het volledige resultaat van de werpbeurt van de tegenstander op het scorebord is opgetekend.

Elk verzoek tot controle van de opgetekende score, moet tussen de werpbeurten gedaan worden.

Door een beurt aan te vangen, aanvaardt de speler de op dat moment opgetekende score.

Wanneer, na het werpen van een “double” om de “leg” te beëindigen, een eerder geworpen dart uit het wedstrijdbord valt, geldt dat als uitworp.

Wanneer een speler, na de vereiste “double” te hebben getroffen verder nog darts gooit (vooraleer de scheidsrechter de “leg” als beëindigd verklaart of per vergissing), komen die darts niet meer in aanmerking.

Een “leg” is per definitie ten einde als de vereiste “double” werd geworpen.

9.9 Gedragscodes

Spelers en schrijvers zullen tijdens de wedstrijd stilte in acht nemen en zich onthouden van gebaren, handelingen of gelijk welk ander gedrag dat storend of beledigend is voor de betrokkene(n) en de dartsport.

Een speler mag niet NODELOOS dralen bij het wegnemen van zijn darts uit het wedstrijdbord nadat de score is bevestigd.

Alle personen, uitgezonderd de schrijver, dienen zich te bevinden buiten het gezichtsveld van de werper.

10. LDL-Beker

10.1 Deelname

De deelname aan de LDL-beker is zonder bijkomende kosten en niet verplicht.

10.2 Speelwijze

De beker wordt gespeeld volgens het poule-systeem en daarna met rechtstreekse uitschakeling.

Voor de beker wordt gespeeld naar “best of 5 legs” zoals in de normale competitie.

Indien een wedstrijd eindigt met een gelijke stand wordt de wedstrijd, ongeacht het saldo aan legs, beslist door verlengingen . Die bestaat uit drie games: een enkelspel, een dubbelspel en opnieuw een enkelspel. (in die volgorde)

Voor deze beslissingsronde dient elke ploeg vier verschillende spelers op te stellen. Die worden in één keer en op een afzonderlijk wedstrijdformulier door de kapiteins ingevuld. Deze spelers dienen bij het invullen van het wedstrijdformulier aanwezig te zijn.

De thuisploeg verstuurt, uiterlijk op de eerste werkdag na de wedstrijd, het wedstrijdblad naar de competitieverantwoordelijke.

10.3 Loting

Het LDL-bestuur houdt een éénmalige loting.

Na het poule-systeem

In de eerste ronde wordt het thuisvoordeel bepaald op basis van de afdeling waarin een ploeg op het ogenblik van de loting speelt. De ploeg die in een lagere afdeling speelt, geniet automatisch van het thuisvoordeel. Indien beide ploegen in eenzelfde afdeling spelen, beslist het lot over het thuisvoordeel.

Als twee ploegen in hetzelfde clublokaal spelen, en zij allebei ‘thuis’ loten, bepaald de wedstrijdleiding wie van de twee ‘uit’ speelt. Vooral de accommodatie van het clublokaal speelt in deze beslissing een doorslaggevende rol.

Vanaf de tweede ronde gelden de volgende regels aangaande het thuisvoordeel

Ploeg A won op verplaatsing en ploeg B won thuis: thuisvoordeel ploeg A
Ploeg A won thuis en ploeg B won op verplaatsing: thuisvoordeel ploeg B

Ploeg A en ploeg B wonnen thuis: thuisvoordeel door loting
Ploeg A en ploeg B wonnen op verplaatsing: thuisvoordeel door loting

Ploeg A had “bey” en ploeg B won thuis: thuisvoordeel ploeg A
Ploeg A had “bey” en ploeg B won op verplaatsing: thuisvoordeel door loting

11. Boetes

Een club die niet vertegenwoordigd is op de algemene verplichte vergadering krijgt een boete van €25.

Bij een forfait dient de ploeg die forfait geeft binnen de 14 dagen €40 boete te betalen.

Indien het totaal aan boetes per ploeg hoger is dan de waarborg (€40), dient dit binnen de 14 dagen aangevuld te worden.

12. Tuchtreglementen

Klachten omtrent LDL-leden of overtredingen van de LDL-reglementen dienen schriftelijk aan het LDL-bestuur te worden voorgelegd. Het LDL-bestuur beslist en bepaald de strafmaat autonoom.

Straffen en sancties zijn onmiddellijk van toepassing en worden binnen veertien dagen schriftelijk aan de betrokkene(n) medegedeeld.

13. Individueel kampioenschap

Enkel leden van de Limburgse Darts Liga kunnen hieraan deelnemen.

Dit kampioenschap wordt ingedeeld in het aantal reeksen dat er dat seizoen zijn.

Elke speler zal dan in zijn reeks kunnen meespelen.

Elke deelnemer verdient 20 punten extra bij deelname bij zijn individuele punten.

Ook de individuele prestaties tijdens dit individueel kampioenschap tellen mee.

14. Waardevolste speler / speelster

14.1 Algemeen

Tijdens elke wedstrijd kan iedere speler in de competitie punten verdienen.

In elke divisie wordt de speler met het meeste individuele punten op het einde van het seizoen gelauwerd als “speler / speelster van het jaar”.

14.2 Berekening individuele punten

Een speler kan alleen punten verdienen in het enkelspel. De toekenning van de punten gebeurt aan de hand van de uitslagen van die enkelspelen en wel als volgt:

 • 4 – 0 winst = 7 punten voor de winnaar en 0 punten voor de tegenstander
 • 4 – 1 winst = 6 punten voor de winnaar en 1 punt voor de tegenstanden
 • 4 – 2 winst = 5 punten voor de winnaar en 2 punten voor de tegenstander
 • 4 – 3 winst = 4 punten voor de winnaar en 3 punten voor de tegenstander
 • Bij een forfaitwedstrijd krijgt de winnaar 7 punten

Voor de eerste, tweede en derde divisie:

 • 3 – 0 winst = 5 punten voor de winnaar en 0 punten voor zijn tegenspeler
 • 3 – 1 winst = 4 punten voor de winnaar en 1 punt voor de tegenspeler
 • 3 – 2 winst = 3 punten voor de winnaar en 2 punten voor zijn tegenspeler
 • Bij een forfaitmatch krijgt de winnaar 5 punten.

Als een speler in éénzelfde wedstrijd 2 enkels gooit worden deze punten opgeteld en gedeeld door 2.

14.3 180 Worpen

Elke 180 worp brengt 10 punten op. Ook de worp 3x tripple 19 levert 10 punten op (dit dient als een 180 individuele prestatie score geregistreerd te worden in de online applicatie.)

14.4 Hoge uitworpen

Uitworpen vanaf 100 en hoger brengen volgende punten op:

 • 100 = 1 punt
 • 101 = 2 punten
 • 102 = 3 punten
 • enz...
 • 158 = 59 punten
 • 160 = 60 punten
 • 161 = 61 punten
 • 164 = 64 punten
 • 167 = 67 punten
 • 170 = 70 punten

14.5 Korte legs

De korte “legs” worden als volgt beloond:

 • 15 darts = 10 punten
 • 14 darts = 15 punten
 • 13 darts = 20 punten
 • 12 darts = 30 punten
 • 11 darts = 40 punten
 • 10 darts = 60 punten
 • 9 darts = 90 punten

14.6 Extra Punten

Deelname aan het Individueel Kampioenschap = 20 punten. Plus de individuele prestaties